Nybyggda hus använder mer energi än beräknat

Nybyggda hus använder mer energi än beräknat

Energikraven har skärpts gradvis i Sverige de senaste åren. Sommaren 2017 implementerades även det så kallade nära-nollenergidirektivet i Boverkets Byggregler. Detta medförde förvisso ingen ändring av energikraven, dock planerar Boverket en skärpning av energiprestandakravet år 2021.

Att Sverige historiskt sett haft höga energikrav i byggnormen är dock ingen garanti för att nyproducerade byggnader är energieffektiva. SVT rapporterar om en ny granskning av forskaren Camilla Hjortling. Hennes sammanställning visar att faktisk energianvändning i drift kan skilja sig från beräknad energianvändning med upp till 200 procent för lokaler såsom restauranger. För flerbostadshus kan det röra sig om cirka 20 procent högre energianvändning än beräknad, enligt granskningen.

Ett bolag som arbetar aktivt med att följa upp och kontrollera energianvändningen är Öbo (Örebrobostäder). I denna artikel av SVT Örebro kan du läsa om fyra olika hus med fyra olika förklaringar till en högre energianvändning än beräknat.

Orsakerna varierar, men något som kan urskiljas är att ju mer energieffektiva byggnaderna är, desto större betydelse får beteendefaktorerna såsom hyresgästernas duschvanor. Ett av de studerade fallen är ett lågenergihus som är beräknat att dra 21 kWh/m2. Huset drar istället nästan det dubbla. Öbos analys av detta visar att det kommer an på varmvattenanvändningen.

Andra faktorer som kan göra att energianvändningen blir högre än förväntat kan vara överlämning mellan byggskede och förvaltningsskede, drift- och intrimning av tekniska system såsom FTX med mera. Allt detta ställer höga krav på energiberäkningen och även energisamordningen i byggprocessen.

En annan aspekt som kan påverka energianvändningen är rörisolering, även denna påverkan ökar när byggnaderna blir allt mer energieffektiva. VVS-forum har genomfört en granskning av slarv med rörisoleringen. Detta är en viktig fråga eftersom det inte bara påverkar energianvändning, utan även människors hälsa i form av ökad risk för legionella.

Vi vill passa på att tipsa om det statliga stödet för byggande av hyreslägenheter och bostäder för studerande. Om byggnaden har en energianvändning som motsvarar högst 56 procent av energikraven i Boverkets Byggregler kan byggherren även erhålla en energibonus. Boverket anordnar tillsammans med länsstyrelserna informationsträffar i en rad olika kommuner under våren. På träffarna kommer byggherrar som använt sig av stödet dela med sig av sina erfarenheter. Läs mer på Boverkets hemsida.

Behöver du stöd med energisamordning eller liknande i ditt nästa byggprojekt? Vi på Building Future Institute har länge vurmat för byggande av hög kvalitet och har erfarenhet av att utbilda både beställare och entreprenörer i energieffektivt byggande. Energianvändning och klimatpåverkan från byggprocess och byggmaterial med mera går också att minska med smarta verktyg och metoder. Hos oss finns kompetens inom partnering och hållbart ledarskap såväl som inom arkitektur och byggnadsfysik.